مشاوره فنی

شرکت توربين صنعت ماد به منظور مشاوره درزمینه طراحی، ساخت، راه اندازی ماشین آلات، تعميرات

و آموزش پرسنل با بکارگیری تیم کار آزموده و مجرب آماده است تا در موارد ذیل راهنمای متخصصین عزیز باشد:

مشاوره در طراحی ماشین آلات و پروژه های صنعتی، محاسبه و تهیه نقشه های آن با جدیدترین استانداردهای بین المللی.

مشاوره در خرید ماشین آلات و تجهیزات لازم و هم چنین ابزار آلات مورد نیاز تولید.

مشاوره در تهیه و آماده سازي مدارك فني جهت انجام تعميرات اساسي و اضطراري.

مشاوره در تهیه،تامين و ساخت قطعات ماشين آلات حساس.

مشاوره فنی در زمان های نصب، پيش راه اندازي و راه اندازي  و در حین بهره برداری.

مطالعات اولـيه طرحـهاي صنعتي در زميـنه هاي مكانيك ، برق و ابزار دقـيق و انجام مشاوره .

ارائه خدمات فني در خصوص تهيه شرح خدمات مهندسي اصولي يك طرح . 

ارائه مشاوره فني در زمينه مهندسي تفصيلي يك طرح . 

تهيه اسناد مناقصه براي كليه طرحهاي صنعتي . 

ارائه روشهاي مهندسي براي بهينه سازي واحدهاي صنعتي . 

ارائـه راه حل هاي اصـولي براي بـالا بردن ظرفيت واحدهائيـكه زير ظـرفـيت اسمي كارمي كنند . 

ارائه طرح مناسب براي تغيير سيستم هاي كنترل متمركز از نيوماتـيك به لكـترونيك و نيز از الكترونيك به DCS . 

ارائه طـرح مناسب بـراي تغيير سيسـتم هـاي برنامه ريزي رله اي به سيــستمPLC. 

مشاوره و نظارت بر حسن اجراي عمليات اجرايي طرحهاي صنعتي.