نظارت بر اجرای پروژه ها

خدمات نظارت کارگاهی شامل:

- نظارت مستمر بر کیفیت اجرا و مصالح بکاررفته

- ابلاغ دستورکارهای لازم جهت رفع نقصهای اجرایی

- تهیه گزارشهای دوره ای و صدور تاییدیه در پایان مراحل مختلف

- مقایسه وضعیت پیشرفت پروژه با برنامه زمانی مصوب

- بررسی صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار

- هماهنگی با کارفرما در طول مدت اجرا و تحویل طرح

خدمات نظارت عالیه شامل:

- خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

- بازبینی طرحها و نقشه های اجرایی و پیشنهاد تغییرات در صورت لزوم

- تهیه دستورالعملهای کارگاهی متناسب با مشخصات طرح

- ارزیابی فنی پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و تجهیزات جهت ارجای کار

- بازرسی دوره ای از کارگاه و بررسی مشخصات فنی

- هماهنگی با کارفرما در طول مدت اجرا و تحویل طرح

- تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار

- تدارک ، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد .

- بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار

- بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار

- بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط

- پیگیری و تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تأمین کنندگان آن ها ، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک

- تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی ، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی