تعمیرات اساسی

 انجام تعميرات در زمينه هاي مكانيك ، برق و ابزار دقيق براي كليه تجهيزات و ماشين آلات صنعتي كارخانجات نفت ، گاز و پتروشيمي و ديگرصنايع .
تهيه و اجراي سيستمهاي تعميراتي پيشگيرانه ، روزمره و اساسي .
حفظ سرمايه اعم از ساختمان و ماشين آلات با اعمال يك سيستم نگهداري و تعميرات منظم .
تلاش در جهت خودكفايي و قطع وابستگي مجتمع ها و واحدهاي صنعتي درتهيه قطعات يدكي و تعمير دستگاههاي حساس
كنترل هزينه هاي نگهداري و تعميرات واحدها و ثبت اطلاعات براي تعيين سياستهاي آينده .
كاهش مـيزان ضايعات مواد ، قطـعات يدكي و ابزار و كاهش ميزان ارزبري تعميرات .
ارزيابي فنـي به منظور جايگزيـني ماشـين آلات مرتبط با واحـد در دوران اسـتهلاك .
تعيين فعاليتهاي تعميراتي روزمره ، تعميرات اساسي و تعميرات پيشگيري واحد و تعيين تقدم و تأخر هر فعاليت تعميراتي .
استخراج و بازنـگري دستورالعملهاي عمـلياتي ، اجـرايي و برنامه زمانبـندي تعميرات اساسي و دستگاههاي حساس .
استخراج زمان ايده آل تعميرات اسـاسي براي واحدها و كل مجـتمع هاي صـنعتي .
ارائه برنامه زمانبـندي و مكانـيزه براي كل فعاليتـهاي تعمـيرات اسـاسي .
طراحي سيستم گزارش دهي بصورت روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و ساليانه درخصوص انجام عمليات تعميرات يك مجتمع .
ارائه گزارش در صـد پيـشرفت كار از نظر زمانـي براي سطوح مخـتلف مديريـت .
طراحي نمودار سـازماني براي تشكيل اداره تعميرات يك واحد صنعتي با حداقل پرسـنل.
تهيه شرح وظايف متخصص هاي مختلف در رشته هاي مكانيك ، برق و ابزار دقيـق . تشكيل و تجهيز كارگاههاي تعميراتي قبل و بعد از راه اندازي .
برنامه ريزي كالا و قطعات يدكي مورد نياز دوران پيش راه اندازي ، راه اندازي و نهايتاً دوران بهره برداري .
پيش بيني و تأمـين نيازهاي مـواد اوليه مورد لزوم كارگاهـها و واحدهاي صـنعتي .
پيش بيني و اقـدام در جهت تهيه و تأميـن ابزارآلات عمومي و تخصصي وتجهـيزات مورد نياز براي تعمير و نگهداري .
پيشنهاد بودجه سرمايه اي در ارتباط با ماشين آلات و تجهيزات تعميراتي .
انجام خدمات كنترل كيفيت مرتبط با تعميرات .
تشكيل سيستم بايگاني سوابق و حفظ اطلاعات فني مرتبط با بهره برداري و سوابق ماشين آلات .
ارائه دستورالعملهاي ايمني و مقررات داخلي براي كارگاههاي تعميراتي .
آموزش كاركنان واحد تعميرات با مـباني كار برنامه عمـليات اجرايي و چگونگي كنترل .
تعميرات روزمره ، اضطراري ، اساسي و دوره اي .
آموزش كاركنان به منظور ارتقاء دانش فني آنها در جهت ارائه خدمات باكيفيت وكميت بهتر و بيشتر .