پیش راه اندازی و راه اندازی


راه اندازی تجهیزات مطابق با دستورالعمل سازنده.
بررسی و پایش وضعیت ماشین آلات حساس در زمان راه اندازی.
ارائه برنامه زمانبندي از مرحله راه اندازي تا چگونگي به توليد رسيدن واحد و تطبيق آن با پيش راه اندازي بطوريكه تداخل حاصل نگردد. 
بررسي مدارك ، استانداردها و نقشه ها و دستورالعملهاي واحدها و تعيين كمبودها . 
انطباق تجهيزات و لوله هاي نصب شده با نقشه ها . 
مطالـعه و تحويل گيري مدارك مربوط به تكميل مكانيــكي تجهيزات و تعيين و تهيه ليست كمبودها . 
مطالعه و تامين شرايط ايمني واحد بمنظور انجام فعاليتهاي راه اندازي و پيش راه اندازي . 
مطالعه و برآورد و اطمينان از وجود روغنها ،كاتاليستها و مواد شيميائي لازم و سفارش خريد هاي مربوطه . 
تعيين و تهيه ليست نقايص گروه نصب و تعميرات و نظارت بر رفع نواقص احتمالي . 
همكاري با گروه نظارت در تحويل گيري تجهيزات و سيستمها . 
انجام عمليات تست عملكرد جهت انطباق با ظرفيت طراحي شده واحد . 
آموزش گروه بهره برداري واحد و آماده سازي جهت تحويل كار از گروه پيش راه اندازي و راه اندازي .