بهداشت و ایمنی

شرکت توربین صنعت  ماد دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی بوده و جهت نيل به اهداف سازماني سيستم كيفي خود را مطابق الزامات ISO9001:2015، HSE-MS  بنا نموده و همواره خود را متعهد به رعايت اين الزامات مي داند
رعایت استاندارد و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، یکی از مهمترین مسائلی است که هر شرکت در هر سطحی در محیط کار باید بدان توجه نماید و غفلت از آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواهد شد 
در همین راستا استراتژی های پنج گانه ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شرح زیر تهیه و اجرا شده است:
نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در HSE
توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSE
حداقل کردن خطرات و کاهش عوامل زیان آور محیط کار
توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
به حداقل رساندن حوادث شغلی (انسانی و تجهیزاتی)، حفظ و ارتقای سلامت کارکنان