بخش ها - تاسیسات

امور نگهداري و تعميرات بخش تاسیسات به منظور ارائه خدمات نگهداري و تعميرات روزانه ، تعميرات پيشگيرانه، تعميرات اضطراري و تعميرات اساسي به صنايع فرآيندي خصوصا" تأسيسات خشكي و فراساحل نفت، گاز و پتروشيمي ايجاد شده است.
اين امور كليه خدمات نگهداري و تعميرات در بخش تاسیسات مكانيكي،تجهيزات ثابت ، لوله كشي، مخازن تحت فشارو اتمسفريك، تاسيسات و تهويه را ارائه مي نمايد.
گروههاي كاري متشكل از مديران، مهندسان، تكنسين ها، استادكاران و كارگران مجرب، امور نگهداري و تعميرات شركت فني مهندسي توربين صنعت ماد را انتخابي منحصر بفرد براي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي نموده است.
همچنين شركت فني مهندسي توربين صنعت مادبا بكارگيري شيوه هاي نوين نگهداري و تعميرات پيش بينانه و پيشگيرانه سعي در جايگزيني روشهاي سنتي تعميراتي نموده است.
علاوه بر موارد فوق الذكر، امور نگهداري و تعميرات شركت فني مهندسي توربين صنعت ماد خدمات ديگري مانند برنامه ريزي نگهداري و تعميرات، مديريت تامين قطعات يدكي و ساير خدمات تداركاتي زنجيره تامين را نيز ارائه مي نمايد

 .